Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Công khai Chế độ chính sách nhà giáo

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 16h:48' 28-11-2014
  Dung lượng: 49.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1117 /PGDĐT-TV Phan Thiết, ngày 19 tháng 11 năm 2014.

  V/v công khai chế độ, chính sách
  liên quan đến phương tiện, điều
  kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của
  Đảng, Nhà nước đối với công chức,
  viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo
  thành phố Phan Thiết

  Kính gửi: Các trường MN,MG,TH,THCS trực thuộc

  Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức;
  Căn cứ công văn số 2662/UBND-TH ngày 30/07/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
  Căn cứ Công văn số 1540/SGDĐT-KHTC ngày 12/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;
  Phòng Giáo dục-Đào tạo Phan Thiết công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố như sau:

  1. Về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức, viên chức nhà nước:
  - Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, viên chức nhà nước;
  - Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh về việc quy định về quy cách, chất liệu, chủng loại phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  2. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:
  - Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
  - Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
  3. Về chế độ sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tê cho người lao động
  3.1. Chế độ, chính sách sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc cho công chức, viên chức:
  - Bộ luật Lao động năm 2012;
  - Luật cán bộ, công chức năm 2008;
  - Luật viên chức 2010;
  - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
  - Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;
  3.2. Chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng:
  - Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4
   
  Gửi ý kiến