Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Nội quy tiếp công dân

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 16h:27' 06-08-2015
  Dung lượng: 70.0 KB
  Số lượt tải: 296
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT PHAN THIẾT
  TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: 05 /QĐ- THCS-TT
  Tiến Thành, ngày 03 tháng 8 năm 2015
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành nội quy tiếp công dân
  tại trường THCS Tiến Thành


  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

  Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân”;
  Căn cứ Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra chính phủ “Quy định quy trình tiếp công dân”;
  Căn cứ công văn số 701/PGDĐT-TH ngày 17/7/2015 của Phòng GD&ĐT Phan Thiết V/v Ban hành Quyết định và Nội quy tiếp công dân.;
  Xét đề nghị của Họi đồng trường,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy tiếp công dân” của trường THCS Tiến Thành;
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;
  Điều 3. Các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức, công dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Phòng GD&ĐT;
  - Lưu: VT.
   HIỆU TRƯỞNG
  Nguyễn Văn Minh
  
  
  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO PHAN THIẾT
  TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH

  NỘI QUY
  TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-THCS-TT, ngày 03 tháng 8 năm 2015
  của Hiệu trưởng trường THCS Tiến Thành)

  Điều 1. Nghĩa vụ và quyền lợi của công dân
  1. Cung cấp thông tin cá nhân; tuân theo Nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân (viết tắt: người tiếp công dân) trong việc đăng ký và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
  2. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; tôn trọng đối với người tiếp công dân; nghiêm cấm việc kích động, gây rối trật tự, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người tiếp công dân; người thi hành công vụ;
  3. Không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo của người khác; trường hợp nhiều người (từ 05 người trở lên) cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện;
  4. Không được mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, súc vật hay trẻ em vào nơi tiếp công dân;
  5. Việc quay phim, chụp hình, ghi âm phải được sự đồng ý của người chủ trì tiếp công dân;
  6. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi của người tiếp công dân vi phạm các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại nơi tiếp công dân.
  Điều 2. Trách nhiệm của người tiếp công dân
  1. Trang phục chỉnh tề; phải mang thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định;
  2. Có thái độ tôn trọng, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân; không sách nhiễu, không gây phiền hà hoặc cản trở quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
  3. Tiếp nhận đơn, lắng nghe, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng luật định, đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;
  4. Phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân; đồng thời, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày, ghi phiếu tiếp dân theo mẫu quy định;
  5. Giữ bí mật cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.
  Điều 3. Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau
  1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích
   
  Gửi ý kiến