Lịch

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truyện cười

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Tài liệu tự luyện- Trắc nghiệm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Minh
  Ngày gửi: 22h:24' 23-07-2014
  Dung lượng: 321.5 KB
  Số lượt tải: 284
  Số lượt thích: 0 người
  ®Ò kiÓm tra TNKQ M«n: Lý Líp: 7 TuÇn:1

  Em h·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi
  C©u1: Ta nhËn biÕt ®­îc ¸nh s¸ng khi nµo ?
  A: Xung quanh ta cã vËt s¸ng B: Cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta.
  C: Ta më m¾t vµ phÝa tr­íc ta cã vËt s¸ng D:Tr­íc m¾t ta kh«ng cã vËt ch¾n s¸ng
  C©u2: Ta cã thÓ nh×n thÊy mét vËt khi nµo?
  A: khi vËt ®ã ë tr­íc m¾t. B: khi vËt ®ã ph¸t ra ¸nh s¸ng
  C: Khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn tíi m¾t. D: khi cã ®Çy ®ñ ba yÕu tèA,B,C.
  C©u3: Khi nµo ta kh«ng nh×n thÊy mét vËt?
  A: VËt ®ã kh«ng tù ph¸t ra ¸nh s¸ng. B: ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã kh«ng truyÒn ®Õn m¾t
  C: ¸nh s¸ng tõ m¾t kh«ng truyÒn ®Õn vËt. D: VËt ®ã lµ nguån s¸ng.
  C©u4: Ta nh×n thÊy d©y tãc bãng ®Ìn v×:
  A: Gi÷a m¾t vµ d©y tãc kh«ng cã vËt ch¾n s¸ng
  B: Cã dßng ®iÖn ch¹y qua d©y tãc.
  C: Cã ¸nh s¸ng tõ m¾t truyÒn ®Õn dÊy tãc.
  D: Cã ¸nh s¸ng tõ d©y tãc truyÒn tíi m¾t.
  C©u5: T×m c©u sai:
  A: Nguån s¸ng lµ nh÷ng vËt tù ph¸t s¸ng.
  B: khi cã ¸nh s¸ng truyÒn tõ m¾t ta ®Õn vËt th× cã thÓ nh×n thÊy vËt.
  C: Ta nhËn biÕt ®­îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t
  D: VËt s¸ng gåm nguån s¸ng vµ nh÷ng vËt h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã.
  C©u6: H·y chØ ra ý kiÕn ®óng:
  A: Ta nh×n thÊy c¸i bµn gç v× nã lµ nguån s¸ng.
  B: Ta nh×n thÊy c¸i bµn gç v× trong phßng cã ®Ìn.
  C: Ta nh×n thÊy c¸i bµn gç v× nã lµ vËt cã kh¶ n¨ng h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo.
  D: Bµn ®­îc chiÕu ¸nh s¸ng råi ¸nh s¸ng tõ bµn h¾t l¹i vµ truyÒn tíi m¾t nªn ta nh×n thÊy bµn.
  C©u7: : Trong sè c¸c vËt thÓ sau ®©y mµ em nh×n thÊy trong líp häc , vËt thÓ nµo ®­îc gäi lµ vËt s¸ng?
  A:®Ìn B: bµn ghÕ
  C: s¸ch vë ®å dïng häc tËp D: tÊt c¶ c¸c vËt ®· kÓ ë A,B,C
  C©u8: Trong sè c¸c vËt kÓ sau vËt nµo lµ nguån s¸ng?
  A: MÆt tr¨ng ®ªm r»m B: H×nh ¶nh trªn mµn ¶nh khi ®ang chiÕu phim
  C: H×nh ¶nh cña em trªn g­¬ng khi soi
  D: Kh«ng vËt nµo trong sè ®· nªu ë A,B,C lµ nguån s¸ng
  C©u9:trong sè c¸c vËt kÓ sau ®©y mµ em nh×n thÊy trong líp häc, vËt nµo kh«ng ph¶i lµ nguån s¸ng?
  A: S¸ch ,vë trªn bµn B: cöa sæ ®ang më
  C: KhÈu hiÖu treo trªn t­êng D: TÊt c¶ c¸c vËt ®· kÓ ë A,B,C.
  C©u10 : VËt nµo kh«ng ph¶i lµ nguån s¸ng ?
  A : Ngän nÕn ®ang ch¸y . B : MÆt trêi .
  C : Mét g­¬ng ph¼ng. D: ®Ìn èng ®ang s¸ng .


  ®Ò kiÓm tra TNKQ M«n: Lý Líp: 7 TuÇn:2

  Em h·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi
  C©u1: T×m c©u ®óng trong c¸c c©u kÕt luËn sau:
  A: Trong m«i tr­êng trong suèt, ®ång tÝnh, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®­êng th¼ng.
  B: Trong m«i tr­êng trong suèt, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®­êng th¼ng.
  C: Trong m«i tr­êng ®ång tÝnh ,¸nh s¸ng truyÒn theo ®­êng th¼ng.
  D: ¸nh s¸ng lu«n truyÒn theo ®­êng th¼ng.
  C©u2: Trong m«i tr­êng kh«ng khÝ trong suèt, ¸nh s¸ng truyÒn theo ®­êng nµo?
  A: §­êng cong bÊt kú B: §­êng dÝch d¾c.
  C: ®­êng th¼ng. D: C¶ A, B,C®Òu ®óng.
  C©u3: Trong c¸c tr­êng hîp kÓ sau kh«ng vËn dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng khi nµo?
  A: Khi tæ tr­ëng nh×n theo vai c¸c b¹n ®Ó dãng hµng.
  B: Ng­êi thî x©y dïng d©y däi ®Ó x©y cho th¼ng.
  C: Ng­êi thî s¨n dïng sóng ng¾m tr­íc khi b¾n.
  C©u4: Chän tõ ®óng ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau:
  Chïm s¸ng héi tô gåm c¸c tia s¸ng ...............trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
  A: giao nhau B: kh«ng giao nhau C: loe réng ra
  C©u5: chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:
  A: ¸nh s¸ng bao giê còng truyÒn theo ®­êng th¼ng.
  B: ¸nh s¸ng chØ truyÒn theo ®­êng th¼ng trong m«i tr­êng trong suèt vµ ®ång tÝnh.
  C:C¸c nguån s¸ng th«ng th­êng trong thùc tÕ bao giê còng t¹o ra chïm s¸ng
  ph©n kú
  D: §¸p ¸n B,C ®Òu ®óng.
  C©u6: h×nh vÏ nµo biÓu diÔn mét tia s¸ng trong c¸c h×nh d­íi ®©y?
  A:

  B:
  C:
  C©u7: Quan s¸t ¸nh s¸ng ph¸t ra tõ bãng ®Ìn ®iÖn . Theo em ý kiÕn nµo ®óng?
  A: §Ìn ph¸t ra c¸c chïm s¸ng ph©n kú. B: §Ìn ph¸t ra c¸c chïm s¸ng héi tô.
  C: §Ìn ph¸t ra c¸c chïm s¸ng song song.
  D: §Ìn ph¸t ra mét tia s¸ng chiÕu tíi m¾t.
  C©u8: Chän tõ ®óng ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau:
  Chïm s¸ng ph©n k× gåm c¸c tia s¸ng ...............trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
  A: giao nhau B: kh«ng giao nhau C: loe réng ra
  C©u9: ChØ ra c©u ph¸t biÓu ®óng ?
  A: ¸nh s¸ng ph¸t ra d­íi d¹ng c¸c chïm s¸ng .
  B: Chïm s¸ng bao gåm v« sè c¸c tia s¸ng.
  C: trong thùc tÕ kh«ng bao giê nh×n thÊy mét tia s¸ng riªng lÎ.
  D: C¶ ba c©u A,B,C®Òu ®óng.
  C©u10: Chän tõ ®óng ®iÒn vµo chç trèng trong c©u sau:
  Chïm s¸ng song song gåm c¸c tia s¸ng ...............trªn ®­êng truyÒn cña chóng.
  A: giao nhau B: kh«ng giao nhau C: loe réng ra
  ®Ò kiÓm tra TNKQ M«n: Lý Líp: 7 TuÇn:3

  Em h·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi
  C©u1:ThÕ nµo lµ vïng bãng tèi?
  A: Lµ vïng kh«ng nhËn ®­îc ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng chiÕu tíi.
  B: Lµ vïng chØ nhËn ®­îc mét phÇn ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng chiÕu tíi.
  C: Lµ vïng nhËn ®­îc ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng chiÕu tíi.
  C©u2: Vïng nöa tèi lµ :
  A: vïng kh«ng nhËn ®­îc ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng chiÕu tíi.
  B: Vïng n»m phÝa sau vËt c¶n, chØ nhËn ®­îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña nguån s¸ng.
  C: Vïng chØ nhËn ®­îc ¸nh s¸ng ph¸t ra tõ nguån s¸ng yÕu.
  C©u3: HiÖn t­îng nguyÖt thùc th­êng x¶y ra vµo nh÷ng ngµy nµo trong th¸ng?
  A: Nh÷ng ngµy ®Çu th¸ng ©m lÞch. B: Nh÷ng ngµy cuèi th¸ng ©m lÞch.
  C: Ngµy tr¨ng trßn.
  C©u4: Trong c¸c phßng mæ ë bÖnh viÖn , ng­êi ta th­êng dïng mét hÖ thèng gåm nhiÒu ®Ìn. Theo em môc ®Ých chÝnh cña viÖc nµy lµ g×?
  A: Dïng nhiÒu ®Ìn ®Ó thu ®­îc ¸nh s¸ng m¹nh ph¸t ra tõ nh÷ng bãng ®Ìn .
  B: Dïng nhiÒu ®Ìn ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng xuÊt hiÖn c¸c bãng ®en .
  C: C¶ hai lÝ do A,B ®Òu ®óng.
  C©u5:Trong hai hiÖn t­îng : nhËt thùc , nguyÖt thùc , hiÖn t­îng nµo dÔ quan s¸t h¬n?
  A: HiÖn t­îng nhËt thùc dÔ quan s¸t h¬n
  B: : HiÖn t­îng nguyÖt thùc dÔ quan s¸t h¬n
  C: C¶ hai hiÖn t­îng dÔ quan s¸t nh­ nhau
  C©u6: §Ó gi¶i thÝch hiÖn t­îng nhËt thùc, nguyÖt thùc ng­êi ta dùa vµo:
  A:§Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng B: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng
  C: §Þnh luËt khóc x¹ ¸nh s¸ng D: C¶ ba ®Þnh luËt trªn
  C©u7: HiÖn t­îng x¶y ra khi mÆt tr¨ng ®i vµo vïng bãng ®en cña tr¸i ®Êt lµ hiÖn t­îng:
  A: NhËt thùc B: NguyÖt thùc
  C: NhËt thùc hoÆc nguyÖt thùc
  C©u8: YÕu tè quyÕt ®Þnh khi chØ cã bãng tèi ®­îc t¹o ra vµ kh«ng cã bãng nöa tèi lµ:
  A: ¸nh s¸ng m¹nh B: Nguån s¸ng nhá
  C: Mµn ch¾n ë gÇn nguån D: Mµn ch¾n ë xa nguån
  C©u9: YÕu tè quyÕt ®Þnh t¹o bãng nöa tèi lµ :
  A: ¸nh s¸ng kh«ng m¹nh l¾m B:Nguån s¸ng to
  C: Mµn ch¾n ë xa nguån D:Mµn ch¾n ë gÇn nguån
  C©u10: C©u ph¸t biÓu nµo ®óng nhÊt?
  A: Khi cã nhËt thùc, mÆt tr¨ng t¹o ra bãng tèi trªn tr¸i ®Êt
  B: NguyÖt thùc chØ xuÊt hiÖn vµo ban ®ªm víi mÆt trêi lµ nguån s¸ng
  C: NhËt thùc chØ xuÊt hiÖn vµo ban ngµy víi mÆt trêi lµ nguån s¸ng
  D: C¶ ba ph­¬ng ¸n A,B,C®Òu ®óng  ®Ò kiÓm tra TNKQ M«n: Lý Líp: 7 TuÇn:4

  Em h·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi
  C©u1:HiÖn t­îng ¸nh s¸ng khi gÆp mÆt g­¬ng ph¼ng bÞ h¾t l¹i theo mét h­íng x¸c ®Þnh lµ hiÖn t­îng:
  A: T¸n x¹ ¸nh s¸ng B: Khóc x¹ ¸nh s¸ng
  C: nhiÔu x¹ ¸nh s¸ng D: Ph¶n x¹ ¸nh s¸ng

  C©u2: Mèi quan hÖ gi÷a gãc tíi vµ gãc ph¶n x¹ khi tia s¸ng gÆp g­¬ng ph¼ng?
  A: Gãc ph¶n x¹ lín h¬n gãc tíi B:Gãc ph¶n x¹ nhá h¬n gãc tíi
  C:Gãc ph¶n x¹ b»ng gãc tíi D: Gãc ph¶n x¹ b»ng nöa gãc tíi

  C©u3: ChiÕu mét tia s¸ng lªn g­¬ng ph¼ng . Gãc hîp bëi tia ph¶n x¹ víi ph¸p tuyÕn t¹i ®iÓm tíi lµ:
  A: Gãc ph¶n x¹ B: Gãc tíi
  C: Gãc ph¶n x¹ hoÆc gãc tíi
  C©u4: ChiÕu mét tia tíi lªn g­¬ng ph¼ng . BiÕt gãc tíi i=30o. Hái gãc ph¶n x¹ b»ng bao nhiªu?
  A:15o B:60o C: 30o D:45o
  C©u5: ChiÕu mét tia s¸ng lªn g­¬ng ph¼ng. BiÕt tia ph¶n x¹ hîp víi mÆt g­¬ng mét gãc b»ng: 20o. hái gãc tíi b»ng bao nhiªu?
  A: 20o B: 70o C:40o D: 10o

  C©u6:Chän c©u tr¶ lêi ®óng
  Khi tia tíi vu«ng gãc víi mÆt g­¬ng ph¼ng th× gãc tíi cã gi¸ trÞ b»ng:
  A: 90o B: 180o C: 0o ` D: 10o

  C©u7: ChiÕu mét tia s¸ng lªn g­¬ng ph¼ng ta thu ®­îc mét tia ph¶n x¹ t¹o víi tia tíi mét gãc 40o . T×m gi¸ trÞ gãc tíi?
  A: 20o B: 80o C: 40o D: 60o

  C©u8 : Tr­êng hîp nµo d­íi ®©y cã thÓ coi lµ g­¬ng ph¼ng?
  A: Tê giÊy tr¾ng B: MÆt bµn gç
  C: MiÕng ®ång ph¼ng ®­îc ®¸nh bãng D: C¶ A,B,C®Òu ®óng

  C©u9: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ph¸p tuyÕn t¹i ®iÓm tíi ®èi víi g­¬ng ph¼ng?
  A: Vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng g­¬ng B: ë phÝa bªn tr¸i so víi tia tíi
  C: Trïng víi mÆt ph¼ng g­¬ng t¹i ®iÓm tíi D: ë phÝa bªn ph¶i so víi tia tíi

  C©u10: §Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng:
  -Tia ph¶n x¹ n»m trong mÆt ph¼ng chøa tia tíi vµ ®­êng ph¸p tuyÕn cña g­¬ng ë ®iÓm tíi .
  - Gãc ph¶n x¹ .............gãc tíi .
  A: nhá h¬n B : B»ng
  C : lín h¬n D : B»ng nöa
  ®Ò kiÓm tra TNKQ M«n: Lý Líp: 7 TuÇn:5

  Em h·y chän ph­¬ng ¸n ®óng nhÊt vµ ®¸nh dÊu X vµo phiÕu tr¶ lêi

  C©u1: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g­¬ng ph¼ng cã tÝnh chÊt sau:
  .A : lµ ¶nh ¶o lín h¬n vËt B : lµ ¶nh ¶o nhá h¬n vËt
  C : Lµ ¶nh ¶o lín b»ng vËt D : Lµ ¶nh thËt b»ng vËt
  C©u2:Mét vËt s¸ng cã d¹ng mét ®o¹n th¼ng ®Æt vu«ng gãc víi g­¬ng ph¼ng, ¶nh cña vËt s¸ng ®ã qua g­¬ng ph¼ng ë vÞ trÝ nh­ thÕ nµo?
  A: Song song víi vËt B: Cïng ph­¬ng cïng chiÒu víi vËt
  C:Vu«ng gãc víi vËt D: Cïng ph­¬ng ng­îc chiÒu víi vËt
  C©u3: Mét vËt s¸ng cã d¹ng mét ®o¹n th¼ng ®Æt song song víi g­¬ng ph¼ng, ¶nh cña vËt s¸ng ®ã qua g­¬ng ph¼ng ë vÞ trÝ nh­ thÕ nµo?
  A: Song song vµ cïng chiÒu víi vËt B: Cïng ph­¬ng cïng chiÒu víi vËt
  C:Vu«ng gãc víi vËt D: Cïng ph­¬ng ng­îc chiÒu víi vËt
  C©u4: ¶nh cña mét ®iÓm s¸ng S ®Æt tr­íc g­¬ng ph¼ng ®­îc t¹o bëi ..................
  A: giao nhau cña c¸c tia ph¶n x¹ B: Giao nhau cña ®­êng kÐo dµi c¸c tia ph¶n x¹
  C:Giao nhau cña c¸c tia tíi D: Giao nhau cña ®­êng kÐo dµi c¸c tia tíi
  C©u5:Khi nµo ta cã thÓ nh×n thÊy ¶nh S’ cña mét ®iÓm s¸ng S ®Æt tr­íc g­¬ng ph¼ng?
  A: Khi ¶nh S’ë phÝa tr­íc m¾t ta B: Khi S’ lµ nguån s¸ng
  C: Khi gi÷a m¾t vµ ¶nh S’kh«ng cã vËt ch¾n s¸ng
  D: Khi m¾t nhËn ®­îc tia ph¶n x¹
   
  Gửi ý kiến